Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Ценовник на услуги (трета страна)12. Барање за издавање на одобрение за користење простор пред деловен простор


- Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 250,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

13. Барање за издавање на одобрение за вршење угостителска дејност надвор од деловен објект

Потребни документи:
- решение за МТУ;
- копија од лиценца за послужување и продажба на алкохол и алкохолни пијалаци;
- мислење од сообраќајниот инспектор за површината која може да ја користи пред деловниот објект и
- доказ за платена комунална такса согласно Законот за комунална такса и Одлука за утврдување на висината на комунална такса на Општина Виница бр. 07 – 602 од 30.06.2005 година.

- Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 250,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

14. Барање за пристап и исправка на лични податоци

15. Такса за користење на сала за венчавки

- Уплатница:
Цел на дознака: такса за користење на сала за венчавки
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 1000,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03390
Приходна шифра и програма: 722316 00

16. Барање за нумерирање на објект

Потребни документи:
- имотен или евидентен лист;
- заверен договор за користење на стан, купопродажба, поклон и слично;
- изјава за објектот кој треба да се нумерира дека е бесправно изграден.

- Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 100,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

17. Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти од значење за Републиката, бесправни објекти од локално значење и бесправни објекти на здравствени установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита

Потребни документи:
- уверение за државјанство или копија од лична карта за домашно физичко лице односно копија од патна исправа за странско физичко лице, а за домашно и странско правно лице, извод од Централен регистар на Република Македонија односно од соодветната институција во државата во која странското правно лице има седиште;
- доказ за приклучок на комунална инфраструктура и/или сметка за јавни услуги (струја, вода итн.) со датум пред 3ти март 2011 година, а доколку бесправниот објект нема инфраструктурен приклучок, изјава заверена кај нотар дадена под кривична и материјална одговорност, со која барателот потврдува дека бесправниот објект дека бесправниот објект е изграден пред 3ти март 2011 година;
- геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на бесправен објект со имотен лист за земјиште на кое е изграден бесправниот објект;
- договор за долготраен закуп на земјиште склучен со сопственикот, односно сопственикот на земјиштето или изјава заверена на нотар со која сопственикот, односно сопственикот на земјиштето изјавува дека е согласен да се утврди правен статус на бесправниот објект и истиот да се запише во јавните книги за запишување на правата на недвижности на име на барателот или
- уверение за движење на земјиштето на кое е изграден бесправниот објект и изјава заверена на нотар, дадена под кривична и материјална одговорност од барателот, во која истиот потврдува која година е изграден бесправниот објект;
- договор за купопродажба на земјиште и изјава заверена на нотар, дадена под кривична и материјална одговорност, со која барателот потврдува дека барателот или лицето чии наследник е барателот го има купено земјиштето од поранешниот сопственик и истото го користат повеќе од 20 години од денот на склучување на договорот;
- уверение за идентификација на катастарската парцела издадена од Агенција за катастар на недвижности;
- извесување од нотарот повереник на оставинскиот суд дека се води оставинска потреба за земјиштето на кое е изграден бесправниот објект;
- список на станари, договор за купопродажба на становите во зградата, како и уверение за државјанство или копија од лична карта од сите имтели на стан во зграда, доколку барањето со однесува за станбена зграда за колективно домување;
- изјава заверена на нотар, дадена под материјална и кривична одговорност, за која барателот потврдува дека е согласен да се утврди правен статус на бесправниот објект на негова одговорност и нема да бара надомест на штета од надлежен орган при настанување на евентуална штета поради елементарна непогода како и дека ќе ја надомести секоја штета врз животната средина настаната од влијание на предметниот објект;
- основен проект фаза статика; - изјава за согласност за користење на личните податоци во постапка за легализација на бесправно изградени објекти при прибавување и размена на докази и податоци по службена должност.

- Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 300,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

18. Барање за издавање на извод од урбанистички план

Потребни документи:
- извод од катастарски план.

- Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 550,оо или 800,оо денари во зависност од градбата
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk