Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Ценовник на услуги (втора страна)8. Барање за издавање уверение за платени даноци и такси

- Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 100,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

9. Барање за договор за подарокПотребни документи:
- Договор за подарок;
- Два Имотни листа;
- Извод на родените за поклонопримателот
(ако поклонот е од маж на жена – венчаница)

- Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 300,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

10. Барање за договор за распределба на имот за време на живот

Потребни документи:
- Договор за распределба на имотот за време на живот
- Извод на родените на поклонопримателот
- Имотен лист

- Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 300,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

11. Барање за судска пресуда

Потребни документи:
- Пресуда со податоци на тужителот и тужениот
- Имотен лист

- Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 300,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

1 2 3 4

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk