Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Согласно член 56 став 7 од Законот за градежно Зенјиште (Сл.Весник на РМ 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013) Комисијата за спроведување на постапки за јавно наддавање при општина Виница на ден 07.08.2013 година донесе:

З А К Л У Ч О К
за запирање на постапката за јавно надавање

СЕ ЗАПИРА постапката за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, по пат на електронско јавно надавање бр.1/2013, објавена во дневните весници „Нова Македонија“ и „Вечер“ на ден 18.07.2013 година.
Заклучокот ќе биде објавен во истите печатени медиуми во кои е објавена објавата на најмалку една четвртина од една страна од печатениот медиум и во Службен весник на Република Македонија.

О б р а з л о ж е н и е

Поради настанати непредвидени околности кои го оневозможуваат понатамошното водење на постапката за отуѓување на градежно земјиште сопственот за Република Македонија по пат на јавно надавање, Комисијата за спроведување на постапки за јавно надавање при општина Виница донесе Заклучок како во диспозитивот.
Следствено на овој Заклучок комисијата ќе донесе и Решение за поништување на Објавата број 1/2013.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk