Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Јавната расправа по овој извештај за стратегиска оцена за животната средина за ДУПД за ТИРЗ „Виница“ ќе се одржи на ден 21.11.2013 година (четврток) во 11 часот, во Салата за состаноци на 4 - ти кат во зградата на Општина Виница. симни извештај

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk