Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Почитувани, во тек е изготвување на Буџетот на општина Виница за 2012 година.

Се повикуваат сите заинтересирани: граѓани, здруженија на граѓани и останати невладини организации, во рок од десет дена од објавувањето на овој повик или најдоцна до 05.12.2011 година, до архивата на општина Виница, да достави своја програма за работа за 2012 година, со издржана финансиска конструкција, како истите би биле земени во предвид при изготвување на буџетот и планирање на средствата наменети за финансирање на невладиниот сектор.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk