Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

ОБЈАВА бр. 3/2012 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Виница.
Објава (симни) и Исправка на објава (симни)

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk