Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за реконструкција на фекален колектор од источна зона до Пролетерска. симни објава.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk