Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаични електрани, на дел од КП 4937, КП 4941, дел од КП 6980, дел од КП 6979 и дел од КП 4797, КO Блатец, Општина Виница симни објава.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk