Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со ДУП на град Виница, донесен со одлука бр.0201-579 од 28.10.1997 година, ДУП на град Виница за Блок 12, донесен со одлука бр.07-1085 од 29.10.2010 година година и ДУП за град Виница за дел 1 од Блок 12 -дел 4 донесен со одлука 07-443 од 05.06.2012 година.


(симни)

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk