Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Виница кое се наоѓа на градежни парцели Г.П бр.1/Никола Карев, Г.П. бр. 1.27 и Г.П. бр.1.28. Преземете ја објавата.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk