Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Постапката за доделување на договор за јавна набавка на стоки ќе се изврши согласно Методологијата за спроведување на тендерки постапки при Програмата за зачувување на природата во Македонија и е Реконструкција на топловодно греење во ОУ Славчо Стојмнески - Виница (замена на постоечката инсталација, од нафта на пелети). Постапката за изработка на понудата можете ќе ги најдете подолу, во тендерскара документација.
Покана (симни) ;
Тендерска документација (симни) ;

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk