Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Денес беше одржан состанок со координативното тело за зимско одржување на патишта на кој беа презентирани и разгледани оперативната програма за одржување на патишта на Македонија пат и програмата за зимско одржување на ЈП Солидарност.
На состанокот присуствуваа преставници од Локалната самоуправа, МВР, ЈП Солидарност и државниот инспектор за патишта..

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk