Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Денес започнаа градежните активности на улица во населба Градец во должина од 541 м. Вредноста на овој инфраструктурен проект изнесува 3 000 000 денари, средствата се во целост обезбедени од буџетот на Општина Виница.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk