Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Денес за В.Д. Директор на ЈП Солидарност го назначив Ѓорче Николов, дипломиран правник со 11 години работен стаж во ЈП и досегашен Раководител на Одделението за нормативно-правни работи.

Како дел од мојот тим и сега како прв човек на ЈП Солидарност заеднички се обврзуваме дека ЈП ќе биде многу поефикасно во своите надлежности од досега и за услугите кои ги плаќаат граѓаните ќе им биде возвратено на највисоко ниво.
Од мене лично и од општина Виница ќе ја има максималната поддршка, најпрво за финансиска стабилизација на ЈП Солидарност, а понатаму и за се останато поврзано со работата на ЈП. Меѓусебната соработка со општина Виница ќе ја подигнеме на многу повисоко ниво.
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk